Ukrainian pilots will have the opportunity to practice flying the Swedish fighter jet Jas 39 Gripen, reports TV4 Nyheterna. The pilots will also be able to practice using simulators.

Jas Gripen (Saab 39 Gripen) during an air show over Borgholm on Öland. Archive image.
Jas Gripen (Saab 39 Gripen) during an air show over Borgholm on Öland. Archive image.

This gives Ukraine a decision-making basis for future decisions to upgrade its defense. > "They are investing to strengthen their long-term capabilities," said Defense Minister Pål Jonson (M) to TV4.

Jonson said that it concerns a handful of experienced individuals who have already received Ukrainian pilot training.

Kept secret

However, some decisions remain before the so-called orientation training takes place. Where, when and how it will be held is kept secret.

The Defense Minister and the Minister for Civil Defense Carl-Oskar Bohlin (M) are currently in Ukraine visiting military units that already use Swedish defense equipment.

It is not currently planned to deploy Swedish Jas Gripen planes in the conflict, reiterated Pål Jonson once again.

"The planes that Sweden has are needed for our own national defense. Currently, it is not planned to lend any planes to Ukraine," he said.

F16 and Tornado

Ukraine flies Russian fighter jets and is investing in other long-term options. American F16 and European Tornado planes have been mentioned in this context. However, F16 planes are significantly more expensive than Gripen and are considered more difficult to learn to fly.

Correction: In an earlier version, the Defense Minister's name was misspelled.

Ukrainska piloter ska få öva på att flyga det svenska stridsflygplanet Jas 39 Gripen, rapporterar TV4 Nyheterna Piloterna ska också få öva på simulatorer.

Jas Gripen (Saab 39 Gripen) under en flyguppvisning över Borgholm på Öland. Arkivbild.
Jas Gripen (Saab 39 Gripen) under en flyguppvisning över Borgholm på Öland. Arkivbild.

Det här ger Ukraina ett beslutsunderlag för framtida beslut att rusta upp sitt försvar. De satsar för att stärka sin förmåga på lång sikt, säger försvarsminister Pål Jonson (M) till TV4.

Jonson säger att det handlar om en handfull erfarna personer som redan har fått ukrainsk pilotutbildning.

Hålls hemligt

En del beslut återstår dock innan den så kallade orienteringsutbildningen kommer till stånd. Var, när och hur den ska hållas är hemligt.

Försvarsministern och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) är just nu i Ukraina där de gör besök hos militära förband som redan i dag använder svenskt försvarsmateriel.

Det är dock inte aktuellt att sätta in svenska Jas Gripenplan i kriget, upprepar Pål Jonson ännu en gång.

De plan Sverige har behövs för vårt eget nationella försvar, i nuläget är det inte aktuellt att låna ut några plan till Ukraina, säger han.

F16 och Tornado

Ukraina flyger ryska stridsflygplan och satsar långsiktigt på andra alternativ. Amerikanska F16 och europeiska Tornado-plan har nämnts i sammanhanget. F16-planen är dock betydligt dyrare än Jas Gripen och anses vara svårare att lära sig flyga.

Rättad: I en tidigare version var försvarsministerns namn felstavat.