Despite criticism, the government is determined to move forward with a proposal to force teachers, healthcare workers, and social workers to report undocumented immigrants.

An investigation will be launched "soon," according to Minister for Migration Maria Malmer Stenergard (M).

Minister for Migration Maria Malmer Stenergard (M) Archive Image.
Minister for Migration Maria Malmer Stenergard (M) Archive Image.

"There are conflicting objectives, and I understand that there are professional groups who believe that this goes against ethics," she told TT news agency and added:

"But I want to emphasize how crucial it is that we have a public Sweden that pulls in the same direction, where everyone contributes to enforcing announced decisions and judgments as far as possible."

According to the minister, it is about ensuring that resources go to those who have protection needs, not individuals who have been denied asylum or are illegally residing in the country.

Not informing on others

During a mini-debate in parliament's question time, Lorena Delgado Varas (V) asked if it would not be best for the government to drop the proposal.

She noted that several representatives and individual employees in municipalities, regions, and authorities, as well as in healthcare, schools, and care, have flagged that they will never engage in what many of them call informing on others. The government and the Sweden Democrats refer to it as a duty to report or inform about undocumented immigrants.

"I strongly distance myself from the phrase 'informing-on-others law'; here, we are referring to public employees in their duties," Malmer Stenergard said in the debate with Delgado Varas.

The minister says that the investigation will be launched soon, at least that is the ambition.

Investigating exceptions

She also says that the investigator will be tasked with considering whether exceptions are needed.

"We have agreed between the Tidö parties that we should investigate whether there are situations that would conflict with compassionate values, such as in healthcare for example," says Malmer Stenergard.

According to her, it will be quite a comprehensive task to investigate exceptions and she does not want to speculate on what it could be about. But she still says it could be in situations involving life-sustaining care.

"But not for broader 'care that cannot wait'."

She does not want to speculate on whether there would be grounds for exceptions in schools.

Fact: Information duty and the Tidö agreement

The Tidö agreement between the government parties M, KD and L, as well as the cooperating party, the Sweden Democrats, addresses the information duty:

"Municipalities and authorities shall be obliged to inform the Migration Board and the Police Authority when they come into contact with persons who are staying in Sweden without permission.

This means that authorities with whom a person may come into contact are responsible for ensuring the person's legal right to stay in Sweden.

The information duty is intended to make it more difficult to live in the country without permission.

There may be situations where a report would conflict with compassionate values, for example in healthcare. Exceptions to the information obligation therefore need to be further investigated."

Source: The Tidö agreement.

Regeringen backar inte trots kritik – ett förslag om att tvinga lärare, vårdpersonal och socialarbetare att anmäla papperslösa ska fram.

En utredning tillsätts "inom kort", enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M)

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) Arkivbild.
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) Arkivbild.

Det finns målkonflikter och jag förstår att det finns yrkesgrupper som tycker att det strider mot etik, säger hon till TT och tillägger:

Men jag vill betona hur oerhört viktigt det är att vi har ett offentligt Sverige som drar åt samma håll, där alla bidrar till att vi så långt möjligt verkställer meddelade beslut och domar.

Det handlar enligt ministern om att de resurser som finns ska gå till de som har skyddsskäl, inte personer som har fått avslag på sin asylansökan eller utan legal grund vistas i landet.

Inte angiveri

I en minidebatt under riksdagens frågestund frågade Lorena Delgado Varas (V) om det inte vore lika bra för regeringen att slänga tankarna på förslaget i papperskorgen.

Hon konstaterade att en rad företrädare för, och enskilda anställda i, kommuner, regioner och myndigheter samt i vården, skolan och omsorgen har flaggat för att de aldrig kommer att ägna sig åt det som många av dem kallar angiveri. Regeringen och Sverigedemokraterna kallar det en plikt att anmäla eller informera om papperslösa.

Jag vill å det starkaste ta avstånd från uttrycket angiverilag, det här handlar om offentliganställda i sin tjänst, sade Malmer Stenergard i debatten med Delgado Varas.

Ministern säger att utredningen ska tillsättas inom kort, det är i alla fall ambitionen.

Utreda undantag

Hon säger också att utredaren ska få i uppdrag att överväga om det behövs undantag.

Vi är överens mellan Tidöpartierna att vi ska utreda om det finns situationer som skulle strida mot ömmande värden, såsom i vården till exempel, säger Malmer Stenergard.

Det blir en ganska omfattande uppgift att undersöka undantag, enligt henne och hon vill inte ge sig in i vad det skulle kunna handla om. Men hon säger ändå att det skulle kunna vara i lägen med livsupphållande vård.

Men inte för det bredare "vård som inte kan anstå".

Hon vill inte resonera i frågan om det skulle finnas skäl för undantag i skolan.

Fakta: Informationsplikten och Tidövtalet

I Tidöavtalet mellan regeringspartierna M, KD och L samt samarbetspartiet Sverigedemokraterna, tas informationsplikten upp:

"Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige.

Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras.

Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.".

Källa: Tidöavtalet