The semi-state-owned company Business Sweden is opening an office in war-torn Ukraine.

Contracts worth billions of dollars are on the horizon for the rebuilding effort after the conflict, and Swedish companies already need help in establishing contacts and finding the right strategies.

Business Sweden is opening an office in war-torn Ukraine. Flags raised in Helsingborg. Archive photo.
Business Sweden is opening an office in war-torn Ukraine. Flags raised in Helsingborg. Archive photo.

Swedish trade with Ukraine has historically been limited, and about a decade ago, Business Sweden closed its office in the country.

However, the complete devastation of the country in the Russian attack that has continued for 15 months has changed everything. According to a calculation made by the World Bank, the European Union Commission, and Ukraine's government, the total cost of rebuilding the country is estimated to be around SEK 4,000 billion.

A completely new motive

For Business Sweden, this is a completely new motive to open an office in the country again.

This is something both we and the government have seen a need for, for a long time. We have received money to do some preliminary studies, which show what needs Swedish companies will have. Now we and the government have come to the conclusion that we need to make it permanent, says Jan Larsson, CEO of Business Sweden.

There is already quite a bit of demand from companies to come in and get a point of contact and discuss how to position themselves for this rebuilding effort, he adds.

Major Swedish industrial companies want to position themselves for the rebuilding contracts. Everything from housing to infrastructure and new communication networks will be rebuilt, according to Larsson.

The outcome of the war will determine much of the rebuilding.

Electrification is another area expected to be significant.

It can be anything from high-voltage transmission of electricity to charging stations and that type of infrastructure. Sweden has a very strong competence in this area, and reasonably also a large market in Ukraine.

When the rebuilding really takes off depends on how the war goes, which is still raging and where Ukraine has recently flagged an offensive against the Russian troops in the country.

We don't know. It could end soon due to some revolutionary event. But more likely it will take time. If it's one year, five years or whatever it is, it's not possible to know today, Larsson answers the question of whether the initiative is not taken too early given that the war is still raging.

Fact: Swedish exports to Ukraine fell last year.

Business Sweden is owned half by the Swedish state and represented by the Ministry of Foreign Affairs. The interests of industry in the organization are monitored by the Swedish General Foreign Trade Association.

Two people will be recruited in the initial phase to the office in Ukraine that is now opening: a future trade secretary and a senior employee who will start working on site immediately.

Swedish exports to Ukraine fell by 34 percent to SEK 3.2 billion last year, which represented 0.2 percent of Sweden's total exports, according to the authority Kommerskollegium. Imports from Ukraine increased by 6.2 percent to SEK 1 billion.

Sources: Business Sweden, Kommerskollegium.

Halvstatliga Business Sweden ska öppna ett kontor i krigets Ukraina.

Kontrakt för tusentals miljarder hägrar i återuppbyggnaden efter kriget. Och svenska företag behöver redan nu hjälp att bygga upp kontaktnät och hitta rätt strategi.

Business Sweden ska öppna ett kontor i krigets Ukraina. Flaggor hissade i Helsingborg. Arkivbild
Business Sweden ska öppna ett kontor i krigets Ukraina. Flaggor hissade i Helsingborg. Arkivbild

Svensk handel med Ukraina har historiskt varit begränsad. Och för tiotalet år sedan stängde Business Sweden ned sitt kontor i landet.

Men all förstörelse av landet i det ryska anfallskriget – som pågått i 15 månader – har förändrat allt. Enligt en kalkyl som gjordes av Världsbanken, EU-kommissionen och Ukrainas regering beräknas den totala kostnaden för återuppbyggnad av landet bli omkring 4 000 miljarder kronor.

Ett helt nytt motiv

För Business Sweden finns i och med detta ett helt nytt motiv för att öppna ett kontor i landet igen.

Det här har både vi och regeringen sett ett behov av länge. Vi har fått pengar för att göra en del förstudier, som visar vilka behov svenska företag kommer att ha. Nu har vi och regeringen landat i att vi behöver permanenta det där, säger Jan Larsson, vd på Business Sweden.

Det finns en ganska stor efterfrågan redan nu från företag att komma in och få en kontaktpunkt och resonera hur man ska positionera sig inför den här återuppbyggnaden, tillägger han.

Stora svenska industriföretag vill positionera sig inför återuppbyggnadskontrakten. Det ska byggas upp allt från bostäder till infrastruktur och nya kommunikationsnät, enligt Larsson.

Avgörs av kriget

Elektrifiering är ett annat område som antas bli stort.

Det kan vara allt från högspänningsöverföring av el till laddstationer och den typen av infrastruktur. Där har vi i Sverige väldigt stark kompetens och rimligen också en stor marknad i Ukraina.

När återuppbyggnaden tar fart på riktigt avgörs av hur det går i kriget, som fortfarande pågår för fullt och där Ukraina sedan en tid flaggat för en offensiv mot de ryska trupperna i landet.

Vi vet ju inte. Det här kan ju vara slut inom kort, på grund av någon revolutionerande händelse. Men mer sannolikt kommer det att ta sin tid. Om det är ett år, fem år eller vad det blir, det är inte möjligt att veta i dag, svarar Larsson på frågan om initiativet inte tas för tidigt med tanke på att kriget fortfarande rasar.

Fakta: Svensk Ukraina-export föll i fjol

Business Sweden ägs till hälften av den svenska staten och representeras av utrikesdepartementet. Näringslivets intressen i organisationen bevakas av Sveriges allmänna utrikeshandelsförening.

Till det kontor i Ukraina som nu ska öppnas rekryteras i ett första skede två personer: en framtida handelssekreterare och en senior medarbetare som börjar jobba på plats omgående.

Svensk export till Ukraina föll i fjol med 34 procent till 3,2 miljarder kronor, vilket motsvarade 0,2 procent av Sveriges totala export, enligt myndigheten Kommerskollegium. Importen från Ukraina steg med 6,2 procent till 1 miljard.

Källor: Business Sweden, Kommerskollegium