Still no long line at the Employment Service. Archive image.
Still no long line at the Employment Service. Archive image.

Unemployment continued to decrease in April compared to the previous months, according to new figures from Statistics Sweden (SCB).

"The number of employed continues to increase during April 2023, mainly among those with permanent employment. Overall, the labor market still shows no clear signs of slowing down," says Matilda Wedtström Kjerfh, statistician at the Labor Force Surveys at SCB, in a press release.

Compared to previous months, unemployment fell to 7.2 percent, down from 7.3 percent in March and February, according to seasonally adjusted and smoothed values. The decrease is most pronounced among young people.

Employment is also increasing. The so-called employment rate, the proportion in relation to the population, increased from 69.6 in March to 69.7 in April.

The figures are in line with the monthly statistics from the Employment Service.

Ännu ingen längre kö hos Arbetsförmedlingen. Arkivbild.
Ännu ingen längre kö hos Arbetsförmedlingen. Arkivbild.

Arbetslösheten fortsatte ner i april, jämfört med månaderna innan visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB)

"Antalet anställda fortsätter att öka under april 2023, framför allt bland de fast anställda. Överlag visar arbetsmarknaden ännu inga tydliga tecken på avmattning", säger Matilda Wedtström Kjerfh, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB, i ett pressmeddelande.

Jämfört med föregående månader föll arbetslösheten till 7,2 procent, ner från 7,3 procent i mars och februari, enligt säsongjusterade och utjämnade värden. Nedgången är tydligast bland ungdomar.

Även sysselsättningen ökar. Den så kallade sysselsättningsgraden, andel i förhållande till befolkningen, ökade från 69,6 i mars till 69,7 i april.

Siffrorna ligger i linje med Arbetsförmedlingens månadsstatistik.